11. Anarchistický festival knihy v Praze / 11th Prague Anarchist Bookfair
11. Anarchistický festival knihy v Praze / 11th Prague Anarchist Bookfair

11. Anarchistický festival knihy v Praze, Žižkov, Komunitní centrum Žižkostel
11th Anarchist bookfair in Prague, Community Center Žižkostel

Sobota 25. května 11:00 až 22:00 /Saturday 25th May
Neděle 26. května 12:00 až 18:00 /Sunday 26th May

11. Anarchistický festival knihy bude dvoudenní a uskuteční se o víkendu 25. a 26. května v žižkovském komunitním centru Žižkostel.
Na internetu se začaly objevovat mylné informace o tom, že bookfair bude už od 20. května a že je součástí jakýchsi Akčních dní „Společně proti kapitalistickým válkám a kapitalistickému míru.“ Není jejich součástí a nebude. Nevíme, kdo text sepsal, kdo tuto akci organizuje, kdo ji šíří po internetu, nikdo nás nekontaktoval, abychom na této akci participovali a abychom se spolupodíleli na textu výzvy. Nemáme k této akci důvěru.
Jsme kolektiv, který v různé obměně organizoval předchozí ročníky Anarchistického knižního festivalu, které byly vždy otevřeny všem anarchistickým směrům, přestože jsme se s některými ztotožňovali méně anebo vůbec. Jedinou výjimkou byl „anarcho“kapitalismus, který však nepovažujeme za součást anarchismu, protože je sice proti státu, jako jedné formě dominance, ale ekonomická nadvláda mu nevadí. Festivaly byly také otevřeny všem, kteří s anarchismem sympatizují nebo jej podporují. Anarchismus je pro nás především živý proud politického myšlení a jednání, nikoli ideologická nálepka puristických „radikálů“, kteří jiné z hnutí vylučují. Abyste se účastnili našeho anarchistického festivalu, nemusíte být 100% anarchisté/tky, v první řadě byste ale neměli být toxičtí a otravovat prostředí jehož chcete být součástí.

Pokud se chcete zúčastnit pražského Anarchistického knižního festivalu se svým distrem nebo přispět s něčím do programu (přednáška, workshop, debata) napište nám na náš mail: anarchistbookfaircz@riseup.net do konce března.

https://anarchistbookfair.cz/

English:
11. The Anarchist Bookfair will be a two-day event and will take place on the weekend of 25th and 26th May at the Žižkov Community Centre Žižkostel.
Misinformation has begun to appear on the internet that the bookfair will be starting on May 20 and that it is part of some sort of Days of Action "Together Against Capitalist Wars and Capitalist Peace." It is not part of them and it will not be. We don't know who wrote the text, who is organising the event, who is circulating it on the internet, we have not been contacted to participate in the event and to contribute to the text of the call. We have no confidence in this action.
We are a collective that, in different variations, has organised previous editions of the Anarchist Book Festival, which have always been open to all anarchist tendencies, although we have identified with some of them less or not at all. The only exception was "anarcho "capitalism, which we do not consider part of anarchism, because although it is against the state as one form of domination, it does not mind economic domination. The festivals were also open to anyone who sympathised with or supported anarchism. For us, anarchism is above all a living current of political thought and action, not an ideological label for purist "radicals" who exclude others from the movement. You don't have to be 100% anarchist to participate in our anarchist festival, but you shouldn't be toxic and poison the environment you want to be part of in the first place.

If you would like to participate in the Prague Anarchist Book Festival with your distro or contribute something to the program (lecture, workshop, debate) please write to us at anarchistbookfaircz@riseup.net by the end of March.

https://anarchistbookfair.cz/en

1 month ago
Žižkostel
Roháčova 1681/105
Add to calendar
Download flyer