Anarchistický 1. máj
Anarchistický 1. máj

English version below / Українська версія буде додана

Letošní První máj opět oslavíme ve velkém stylu - v ulicích! Znovu si společně užijeme den, který je nesmazatelně spjatý s bojem za osmihodinovou pracovní dobu i tuzemským anarchistickým hnutím. I když by se mohlo zdát, že se svět čím dál tím rychleji řítí do prdele, máme pořád dost důvodů k radosti. Koneckonců, my se trosek nebojíme - máme jeden druhého a krize posledních let ukázaly, že se na sebe můžeme spolehnout.

Na Ukrajině už více než dva roky řádí imperiální vojska kremelského diktátora, i nadále se nám ale daří rozvíjet solidární projekty na podporu kámošů, kteří se invazi rozhodli postavit. Společně zvládáme organizovat materiální podporu dříve nevídaných rozměrů.

Klimatická krize umocněná neschopností vlád postavit se zájmům kapitálu dál eskaluje, stejně tak však roste hnutí za klimatickou spravedlnost bojující za udržitelnou, spravedlivou budoucnost.

Vládnout se nám tu pořád snaží asociální parta konzerv a technokratů, která jako by se snažila dohodit co nejvíc oveček konkurenčnímu hnutí jednoho muže. Jak jim, tak rádobyalternativám v podobě okamurovských obchodníků se strachem nebo rudohnědých putinistů prd záleží na lidech, co kvůli vyděračským nájmům pálí nejlepší roky života v několika pracích naráz, na živořících seniorech a samoživitelkách, na mladých, na queers nebo celkově komkoli jiném než stranických sponzorech.

Navzdory téhle nepříliš pozitivní atmosféře ale vznikají další a další autonomní prostory, samosprávné projekty a aktivní skupiny skvělých lidí věřících, že lepší svět je možný. Anarchistické hnutí nejen že žije, ale můžeme i s jistotou konstatovat, že roste, jak do počtů, tak do kvality. Nezůstáváme na místě, posouváme se dál, učíme se a myšlenky svobody, spravedlnosti a rovnosti prosazujeme každý den, mnoha různými způsoby. První máj je pro nás příležitost se potkat, propojit, navázat nová přátelství a třeba i něco skvělého naplánovat.

Prvního května se nejprve od 13:30 společně potkáme k pietě, pár proslovům a pikniku na Střeleckém ostrově, tradičním místě tuzemských prvomájových akcí. Poté se vydáme na barevný a hlasitý průvod městem. Na ostrově Štvanice nás pak čeká bohatý hudební program - jednotlivé interprety*ky brzo představíme.

Moc se na vás všechny těšíme!

//

This year's May Day will be once again celebrated in style, in the streets! Once again we will enjoy together a day that is indelibly linked to both the struggle for the eight-hour workday and the continuity of the Czech anarchist movement. Even when it seems that the world is going down the shitter faster and faster, we still have plenty of reasons for joy. After all, „we are not in the least afraid of ruins“. We have each other, and the crises of recent years have shown that we can count on our collective strength.

The imperialist armies of the Kremlin dictator have been on the rampage in Ukraine for more than two years now, but we continue to develop solidarity projects in support of our friends who have decided to resist the invasion. Together we are managing to organise material support on an unprecedented scale.

As the climate crisis, exacerbated by the failure of governments to confront the interests of capital, continues to escalate, so does the movement for climate justice – demanding and working on the sustainable, just future.

We are still governed by an antisocial bunch of ultraconservatives and technocrats who seem intent on throwing as many votes as possible to the rival one-man oligarch "ANO" project.

Both they and their wannabe alternatives of Okamura's nationalist fear merchants or red-brown Putinists don't give a shit about people who are burning the best years of their lives in several jobs at once because of extortionate rents, or about the poor seniors and single mothers, or about the young, or about queers, or about anyone other than thair party sponsors in general.

But despite this not-so-positive atmosphere, more and more autonomous spaces, self-managed projects, and active groups of great people who believe that a better world is possible are springing up. The anarchist movement is not only alive, but we can say with certainty that it is growing, both in numbers and in quality. We are not standing still, we are moving forward, learning and advancing the ideas of freedom, justice and equality every day, in many different ways. And May Day is an opportunity for us to meet, connect, make new friends and maybe even plan something great.

This May Day, we will first meet together at 1:30 PM for commemorations, a few speeches, and a picnic on Střelecký Island, the traditional site of national May Day events. Then we'll head out for a colorful and loud parade through town. A rich musical programme awaits us on Štvanice Island - we will introduce the individual performers shortly.

We are looking forward to seeing you all!

in 14 days
Střelecký ostrov, Praha
Střelecký ostrov