Pochod k MDŽ: Za spravedlivou péči
Pochod k MDŽ: Za spravedlivou péči

≋≋≋ENGLISH BELOW≋≋≋

Péče je páteří společnosti. Bez druhé směny v domácnostech, pracujících v sociálních službách, ve zdravotnictví ani v pomáhajících profesích by nebyla současná podoba systému možná. (Neo)liberální kapitalistická ekonomika a systém politické reprezentace jsou podmíněny péčí podfinancovanou a prekarizovanou, péčí privatizovanou (vykonávanou za zdmi domova) a genderovanou (většinou vykonávanou ženami).
Představme si však systém, ve kterém není péče – nedílná součást našeho života, vykonávána genderovaně a v prekérních podmínkách. Představme si systém, ve kterém se péče vyskytuje vedle slov jako spravedlnost, celospolečenská distribuce, vzájemná pomoc nebo pečující ekonomika. Přijďte s námi imaginovat a revoltovat za feministickou a spravedlivou podobu péče, a to u příležitosti Mezinárodního dne žen (8. března) od 17.00. Pochod spojený s demonstrací bude začínat u Masarykovy sochy na Žižkově náměstí (před Pedagogickou fakultou)

Průběh pochodu

Pochod začíná v 17.00 na Žižkově náměstí u sochy Masaryka. Poté půjdeme přes centrum města až ke Sloupu Nejsvětější Trojice, kde se uskuteční proslovy řečnic a řečníků (mj. z feministických a queer kolektivů a sociálních služeb). Po skončení možnosti společného posezení, povídání a sdílení v restauračním zařízení (prostor bude bezbariérový).

Organizační záležitosti

Během pochodu bude zajištěna nabídka stimming toys k zapůjčení a přepis některých z textů, jež během pochodu a demonstrace zazní. Osoba zodpovědná za bezpečnost bude označena žlutou vestou.

ENG:
Care is the backbone of society. Without the second shift in households, workers in social services, in healthcare, and in helping professions, the current form of the system would not be possible. (Neo)liberal capitalist economy and the system of political representation are conditioned by underfunded and precarious care, privatized care (performed behind the walls of homes), and gendered care (mostly carried out by women).
However, let's imagine a system where care is not a gendered and precarious part of our lives. Let's envision a system where the word care stands alongside words like justice, societal distribution, mutual assistance, or a caring economy. Join us in imagining and protesting for a feminist and just form of care, on the occasion of International Women's Day (March 8th) from 5:00 PM. The march, associated with a demonstration, will start at the Masaryk Statue at Žižkov Square (in front of the Faculty of Education).

Course of the march:

The march begins at 5:00 PM at Žižkov Square by the Masaryk statue. We will then walk through the city center to the Holy Trinity Column, where speeches will take place (including speakers from feminist and queer collectives and social services). The planned end of the event is around [insert specific time]. Afterward, there will be an opportunity for a shared gathering, conversation, and sharing in a barrier-free restaurant.

Organizational matters:

During the march, there will be a selection of stimming toys available for borrowing, and some of the texts that will be presented during the march and demonstration will be transcribed. The person responsible for safety will be identified by a yellow vest.

1 month ago
Olomouc
Žižkovo náměstí